SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Theo Media
Đồng hồ đo lưu lượng

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
Bảo mật và Thu thập Dữ liệu
Trang web này thu thập thông tin từ người dùng của chúng tôi tại một số điểm khác nhau trên trang web của chúng tôi để xử lý đặt phòng và phục vụ tốt hơn bạn với các thông tin thích hợp. Trang web này là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên trang này. Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ, hoặc cho thuê thông tin này cho bất kỳ bên ngoài, ngoại trừ được nêu trong chính sách này. Thông tin thu thập bao gồm tên, địa chỉ giao hàng, địa chỉ thanh toán, số điện thoại, địa chỉ e-mail và thông tin thanh toán như thẻ tín dụng. Tên người dùng và mật khẩu của bạn là giữ bí mật và bạn không nên chia sẻ thông tin này với bất cứ ai. Trang này Chính sách Bảo mật và Bảo mật là một phần của Thỏa thuận này và bạn đồng ý rằng việc sử dụng dữ liệu được mô tả trong Chính sách Bảo mật và Riêng tư không phải là vi phạm có thể thực hiện quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bạn. Thực tiễn thông tin trang web này được mô tả thêm trong Chính sách bảo mật và bảo mật của nó.

Lựa chọn và chọn không tham gia
Nếu bạn không còn muốn nhận thông tin liên lạc quảng cáo của công ty, bạn có thể "không tham gia" nhận chúng bằng cách làm theo các hướng dẫn trong mỗi giao tiếp hoặc bằng email tới công ty tại địa chỉ sales@silverinstruments.com

DMCA.com Protection Status