SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Bằng phương tiện truyền thông
Đồng hồ đo lưu lượng

Coriolis Flow Meter Tham số bảng cấu hình nhà máy

Đồng hồ đo lưu lượng Coriolis là một loại máy đo lưu lượng khối có thể đo lưu lượng khí, lỏng và hơi nước. Giá đồng hồ đo lưu lượng Coriolis tương đối cao, và sản xuất cứng nhắc. Dưới đây là danh sách bảng cho thấy đồng hồ đo lưu lượng coriolis được gỡ lỗi và hiệu chỉnh trong nhà máy.

CORIOLIS FLOW METER NHÀ MÁY BÁO CÁO TÀI LIỆU VÀ TÍNH TOÁN

任务 单 Sản xuất N0.28209

整机型号Machine model


变送器编号Feeder No.

SN- -

传感器编号Sensor No.

F62710

量程

Range

30T/h

传感器口径Sensor diameter

50mm

输出信号规格

Output signal specification

传感器电阻值Sensor resistance value(Ω)

端子1、2

Terminal1、2

端子3、6

Terminal3、6

端子4、6

Terminal4、6

调试test

259.5

90.4

91.3

检测Detection
传感器工作电压值

Sensor operating voltage

端子1、2

Terminal1、2

端子3、6

Terminal3、6

端子4、6

Terminal4、6

调试(Mv~) test


202

204

检测(Mv~)Detection
传感器工作波形

Sensor operating waveform

端子1、2

Terminal1、2

端子3、6

Terminal3、6

端子4、6

Terminal4、6

调试波形是否正常


是Yes√否NO£

是Yes√  否NO£

是Yes√  否NO£

检测波形是否正常


是Yes√  否NO£

是Yes√  否NO£

是Yes√  否NO£

程序名称Program

V9

芯片名称

Chip

C8051F020□

C8051F021□

是否补偿compensation

是Yes√         否No

数字参数查询Digital parameter query

FX

318.15

F0

90.4

FV

80.567

100%(修正)

100% Correction

-0.2

密度系数

density coefficient

3.928

TR

3

S%

2

20%(修正)

20% Correction

-0.1

电流系数Current coefficient

4

TX

1.398

小数点Decimal places

2

10%(修正)

10% Correction

0

20

零点Zero point MC

瞬间波动值Instantaneous fluctuation


3天漂移值

3-day drift value


使用设备using equipment

名称Name

万用表Multimeter

示波器Oscilloscope

其它Other

编号No.

F17B

DK-020


签字(日期)(date)

岗位责任人Post owner

梁Liang 2018.6.26

检验人Inspector


备注Remark

Tin tức & Sự kiện Liên quan